MYSHOPI PRIVACYVERKLARING

Laatst gewijzigd op 22/12/2014

1. Inleiding

De website www.myshopi.be en de mobiele applicatie myShopi (hierna genoemd "myShopi") wordt ter beschikking gesteld door Agilys SA, met maatschappelijke zetel te Chaussée de Nivelles 81, 1420 Braine-l'Alleud en met ondernemings- en B.T.W.-nummer (BE)0828.907.065 ("Agilys", "ons", "wij", of enige andere soortgelijke uitdrukking). De gebruiker van myShopi ("gebruiker", "u", "jij", "je", "jouw", of enige andere soortgelijke uitdrukking) kan ons contacteren via de "Contact"-tab op myShopi of met een e-mail naar info@myshopi.com

De huidige myShopi privacyverklaring (de "Privacyverklaring") is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt tot en gebruik maakt van myShopi. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna aangeduid als de "Privacywet").

2. Aanvaarding van de overeenkomst

De Privacyverklaring dient samen gelezen te worden met de andere voorwaarden toepasselijk op het bezoek aan en het gebruik van myShopi, zoals onze Gebruiksvoorwaarden en onze Cookieverklaring. De documenten waarnaar in deze paragraaf verwezen wordt, worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Overeenkomst".

Wij raden u sterk aan om alle documenten van de Overeenkomst aandachtig na te lezen, aangezien deze bepalingen kunnen bevatten die van groot belang zijn voor u, waaronder de wijze (inclusief beperkingen) waarop u van myShopi gebruik kunt maken, de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens, etc.

Door gebruik te maken van myShopi aanvaardt de gebruiker de voorwaarden van de Overeenkomst. Indien u de Overeenkomst (of een deel ervan) niet begrijpt, of bij het lezen van de Overeenkomst niet akkoord gaat met (een deel van) de inhoud ervan, wordt u verzocht geen gebruik te maken van myShopi en de diensten die erop worden aangeboden.

Om myShopi te bezoeken, is het niet nodig te registeren. Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten is het evenwel mogelijk dat u gevraagd wordt om te registreren op myShopi. Dit is noodzakelijk om de door u gevraagde dienst daadwerkelijk te kunnen leveren. Bij een dergelijke registratie zal u nogmaals uitdrukkelijk worden uitgenodigd om de Overeenkomst te aanvaarden.

Agilys kan de voorwaarden van de Overeenkomst steeds wijzigen of amenderen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Overeenkomst hebt doorgenomen en zich ermee akkoord verklaard hebt. De datum waarop de voorwaarden laatst werden gewijzigd is aangegeven bovenaan elk van de betreffende documenten.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonsgegevens?

3.1. Bezoek aan myShopi

Volgende informatie wordt door ons bij uw bezoek aan myShopi opgeslagen:

 • uw IP-adres
 • de website vanwaar u myShopi opvraagt
 • de pagina's die u op myShopi bezoekt
 • datum, tijdstip en duur van het bezoek aan myShopi
 • de http-antwoordcode
 • alle informatie die u ons vrijwillig heeft verstrekt
 • de informatie over uw browser en uw besturingssysteem
Zonder registratie op myShopi zijn er nog andere mogelijkheden waarbij u ons uw persoonsgegevens kunt geven, zoals wanneer u ons contacteert of wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief (in dit geval geeft u uw emailadres op). Indien u op onze nieuwsbrief wenst uit te schrijven, kunt u daarvoor de instructies volgen die onderaan elke nieuwsbrief zijn weergegeven.

3.2. Registratie op myShopi

Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten is het mogelijk dat u gevraagd wordt om te registreren op myShopi en een account aan te maken. Bij een registratie wordt u om een emailadres en een paswoord gevraagd.

Om uw account te vervolledigen dient u vervolgens enkele verdere gegevens aan te vullen opdat wij u onze dienst kunnen verlenen. Deze gegevens zijn:

 • uw voor- en familienaam;
 • uw geboortedatum;
 • uw geslacht;
 • uw postcode;
 • uw GSM-nummer;
 • uw bankrekeningnummer.
Zonder deze gegevens kunnen wij uw registratie niet vervolledigen en zal u geen gebruik kunnen maken van de diensten waarbij u moet beschikken over een vervolledigd account.

4. Wat doen wij met uw informatie?

De bovenstaande informatie die u aan ons doorgeeft, wordt niet doorgegeven aan derden, behoudens zoals anders aangegeven hieronder. Wij gebruiken deze informatie enkel om u de diensten te leveren die u wil bezoeken/gebruiken en om het aanbod op myShopi te verbeteren.

Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks gebruik van de diensten van derde partijen (zoals bijvoorbeeld een hosting provider). Zij mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken. Verder zijn ze verplicht zich te houden aan de Privacywet. U geeft daarbij de uitdrukkelijke geschreven toestemming dat wij uw gegevens aan dergelijke derde partijen mogen doorgeven, zelfs wanneer die niet binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook delen met die entiteiten die deel uitmaken van onze groep, en dit om op basis van uw preferenties op myShopi gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen voorstellen online en offline.

5. Kan ik me verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens, mits inachtneming van de voorwaarden gesteld onder de Privacywet, laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contracteren via de contactgegevens opgegeven onder 1. Bovendien, indien u geregistreerd bent, kan u ook zelf uw persoonsgegevens aanpassen via uw account op de website. Gelieve op te merken dat u zelf steeds ten volle aansprakelijk bent voor de juistheid van de opgegeven gegevens.

6. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Op myShopi zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring die hierover meer uitleg geeft.

7. Heeft u nog andere vragen?

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren via de contactgegevens onder 1.